Закрыть ... [X]

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі

Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

БІЛІМ КНІНЕ АРНАЛАН РЕСПУБЛИКАЛЫ

БЕЙБІТШІЛІК ЖНЕ КЕЛІСІМ САБАЫ

дістемелік сыныстар

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОК МИРА И СОГЛАСИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ

Методические рекомендации

Астана Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы ылыми кеесімен баспаа сынылды (2015 жылы 20 шілдедегі № 6 хаттамасы) Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 6 от 20 июля 2015 года) Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаы.

дістемелік сыныстар. – Астана: Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015. – 9 б.

Республиканский Урок мира и согласия, посвященный Дню знаний.

Методические рекомендации. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. – 8 с.

дістемелік сыныстар Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаын ткізуді мазмнын, негізгі тсініктерін, формалары мен дістерін ашуа баытталан.

дістемелік сыныстар білім беру йымыны басшыларына, сынып жетекшілеріне, топ кураторларына, педагогтерге арналан.

Методические рекомендации направлены на раскрытие содержания, основных понятий, форм и методов проведения республиканского Урока мира и согласия, посвященного Дню знаний.

Методические рекомендации предназначены для руководителей организаций образования, классным руководителям, кураторам групп, педагогам.

© Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015 © Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015 Кіріспе Бізді мемлекетімізді тп негізі – бл бейбітшілік жне келісім, бірлік жне тратылы.

азастан кптеген елдердегі леуметтік кйзелістер мен аламды трасыздыты суі аясында орныты жне сенімді трде дамуда [1-13].

Мемлекет басшысыны «2050-Стратегиясы», жаа индустрияландыру, «Нрлы жол», Бес институтиционалды реформа, «Мгілік Ел» сияты здік бастамалар – блар кп жыла брын есептелген рпатан рпаа жаласатын мега-жобалар. Оларды тек уатты бкілхалыты механизм ана іске осуа абілетті. Болаша бірттас лт осындай бола алады.

Бкілазастанды бірегейлік пен азаматты принципті одан рі ныайтуа, «Мгілік Ел» идеясы базасына біріктірілген ндылытарды, тілдерді штырлылыын, аза лтыны негізі ретінде орта тапты дамытуа негізделген болаша бірттас лт ана азаматты орныты жне табысты мемлекетті е сенімді іргетасы болады.

«Мгілік Ел» – бл бізді бірлігімізді уатыны айнар кзі.

«Мгілік Ел» – барша азастандытарды біріктіретін бізді Туелсіздігімізді сенімді рухани тірегі.

«Мгілік Ел» – бл азастанды мемлекеттілікті тере тарихын айшытайтын жалпыхалыты идея!

«Мгілік Ел» – бл з атамекеніне деген сйіспеншілікті белгісі, азастанды патриотизмні жоары дегейі, рух кші, Отана адалды, еліне шынайы берілгендік, азаматты борыш!

«Мгілік Ел» жалпыхалыты идеясын жзеге асыру жадайында скеле рпаты патриотизмін жне тааттылыын трбиелеу, рухани-адамгершілігін алыптастыру масатында 2015 жылы 1 ыркйекте Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаын ткізу сынылады.

Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаыны міндеттері:

1. азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты «Баршаа бірдей осы заманы мемлекет: Бес институционалды реформа» таырыбында «Нр Отан» партиясыны XVI съезінде, «Мгілік Ел: бір ел – бір тадыр»

таырыбында азастан халы Ассамблеясыны ХХІІ сессиясында сйлеген сздерді тйінді ойларымен танысу.

2. Білім алушыларды рухани-адамгершілік, патриотты асиеттерін алыптастыру, этносаралы жне мдениетаралы байланыс жадайларында тааттылыы мен арым-атынас жасау біліктілігін дамыту.

3. «лт жоспары – бес институционалды реформаны жзеге асыруды 100 наты адамы» мысалында осы заманы азастанны жетістіктері мен табыстары туралы оушыларды ой-рісін кеейту, білімін тередету.

1 оамды келісім мен лтты бірлікті азастанды моделі Бірлік – барлы иындытарды жеуге абілетті кш. Орта міндеттерді шешу кезінде ркім з мірін жасартуа тырысады. Ынтымаы жарасан ел ана ертегі кнге сенімді. Бірттас мыым лт – кез келген тарихи жадайларда ркендеуді кепілі. Сонымен бірге, озы елдер атарына осылуды сезіну рбір азастандыта бейбітшілік пен тратылы шін орта жауапкершілік туындатты.

Мемлекет басшысы Н.. Назарбаев азастан халына «Нрлы жол – болашаа бастар жол» жолдауында: «Толысандыты жаанды сынынан ту шін бізді топтаса білуіміз ажет. Біз барлы азастандытар арасындаы сенімді ныайтуа тиіспіз! Бір-бірімізге таатты болуымыз керек! Блар – азастанны болашаына кілттер. Этносаралы келісім – ол міршедік оттегі», – деп ерекше атап крсетті.

лт Кшбасшысы Н.. Назарбаевты бастамасымен азастанда бірегей жне халы бірлігіні осы кезге дейін еш жерде айталанбаан моделі алыптастырылды. азастан халы Ассамблеясы жиырма жыл аралыында азастандаы барлы этностарды досты, тааттылы жне мдениеті мен дстрін бірге дамыту идеясы іске асырылан оамды йлестірудегі зекті тетік ызметін атарып келеді.

азастан халы Ассамблеясы сондай-а аымдаы жылы 20 жылдыы атап тілетін жаа азастан Конституциясын абылдау бойынша бкілхалыты референдум бастамасын ктерді. Осы жылдар ішінде Ассамблея Мжіліс депутаттарын сайлау ына ие конституциялы органа айналды.

«азастан халы Ассамблеясы туралы» За абылданды, лемде баламасы жо жне ол елімізді болашаы шін те маызды, себебі оны нормалары бізді лтаралы саясатымызды негізін алыптастырады.

азастанды модель барлы халыаралы ауымдастыты жоары баасына ие болды. Б-да тсаукесері табысты тті жне 60 тілге аударылды.

Барлы лем шін ол оамды тратылыты негесі, 100 этнос пен 17 конфессия мдделеріні тепе-тедігін сатау мен ныайтуды лгісі болды.

азастан Республикасында оыту толыымен збек, йыр, тжік жне украин тілдерінде жргізілетін 88 мектеп жмыс жасайды. азастанда 108 мектепте 22 этносты тілдері жеке пн ретінде оытылады. Мнан блек, 30 этносты тілі оытылатын мамандандырылан 195лингвистикалы орталы ашылан.

Апаратты рісте 35-тен арты этникалы газет, журналдар белсенді жмыс жасайды. Е ірі 6 этникалы республикалы газет мемлекетті олдауымен жмыс істейді. Газеттер мен журналдар 11 тілде шыады, радиохабарлар – 8 тілде, ал телехабарлар – 7 тілде жарияланады.

2 Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаын ткізу бойынша дістемелік сыныстар дайындау

Безендіру:

1. Мемлекеттік рміздер;

2. Стенд (слайд) «Мгілік Ел: бір ел – бір тадыр», «Мгілік Ел: одна страна, одна судьба» (азастан халы Ассамблеясыны ХХІІ сессиясынан фотосуреттер);

3. Стенділер (слайдтар).

азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты «Нрлы жол – болашаа бастар жол» азастан халына жолдауынан, «Баршаа бірдей осы заманы мемлекет: Бес институционалды реформа» «Нр Отан» партиясыны XVI съезінде жне азастан халы Ассамблеясыны XXІІ сессиясында сйлеген сздерінен зінділер:

«Бізді, біріншіден, орта йіміз – азастана деген орта сйіспеншілік біріктіреді. Екіншіден, бізді ежелгі жеріміз бен тілдерді дамыту тарихына атысты оамды келісіміміз. шіншіден, мемлекетіміз бен оны азаматтарыны бгінгі кніміз бен еселі ертеімізге тбегейлі сеніміміз. Бізді Мгілік Отанымыз – Мгілік Елді негізі, міне, осы»;

«Мгілік Ел идеясы арауындаы топтастырушы ндылытар – азаматты тедік; ебексйгіштік; адалды; оымыстылы пен білімге бас июшілік; зайырлы ел – толеранттылы елі»;

«азастанды лтты рухты басты кзі – орта рухани-адамгершілік ндылытар негізіндегі халы бірлігі»;

«... біз шін азастандытарды рухани трыдан кштірек, бірттас жне таатты ету маызды»;

«Ассамблея тарихы – бізді тратылыымызды тарихы».

Классикалы жне аза халыны музыкасы, патриотты таырыптаы ндермен аудио-бейнематериалдар; азастан жне Астана туралы ледер, азіргі азастанны жетістіктері туралы кітаптар жне т.б.

Саба шеберінде келесі жмыс трлерін ткізу сынылады:

– 1-4 сыныптарда – саяхат-саба, викторина-саба, сайыс-саба, музыкалы ойын-саба, гіме, крме, суреттер мен олнер бйымдарыны байауы, музыкалы шаралар, фестивальдер, жымды шыармашылы істер, фильмдер кру (слайд, композиция);

– 5-9 сыныптарда – сынып сааты, деби-поэзиялы композиция, баспасз конференциясы, іскер ойын, викторина, байау, жарыс, пікірталас, оушылар жобасыны презентациясы, эссе, сурет крмесі, саяхат, трлі лт кілдеріні танымал адамдарымен кездесулер жне т.б.;

– 9-11 сыныптарда – сынып сааты, рлдік ойындар, оушылар жобасын орау, ми шабуыл, пікірталас, дебаттар, саяси сабатар, тренингтер, газет жне ауызша журнал шыару, этномдени бірлестіктері, ы орау органдары кілдерімен, алымдармен – саясаттанушы, загер, тарихшылар жне т.б.

кездесулер.

Сондай-а сынылады:

сабатарды оытуды азіргі заманы интербелсенді формаларын олдана отырып ткізу;

білім алушыларды психологиялы-жас, тлалы ерекшеліктерін, дайынды дегейін ескеру;

патриотты таырыпа н тыдау, бейнефильмдер круді йымдастыру;

азастан тарихы, аза дебиеті, кинематография, публицистика жне т.б. материалдарын пайдалану;

білім беру йымдарында оамдаы этносаралы жне конфессияаралы келісім мселелері бойынша мемлекеттік жне оамды айраткерлер, басару органдары кілдеріні, Р Парламенті жне мслихаттары депутаттарыны, азастан халы Ассамблеясы, кіші жне мектептік азастан халы ассамблеялары мшелеріні, соыс жне ебек ардагерлеріні жне т.б.

атысуымен кездесулер, «дгелек стелдер», конференциялар, интернетфорумдар йымдастыру;

этномдени бірлестіктер, мражайлар, мемориалдара жне т.б. бару.

Негізгі тсініктер

азастанды патриотизм – азастанда мекендейтін кплтты халыа орта сезім. Ол аза халыны лтты дстрлері мен мдениетіне, рухани байлыына жне елімізді азынасын байытуа лес осан баса этностарды мдениетіне деген тере рметтен туындайды.

Мдениетаралы байланыс – трлі мдениетке жататын индивидтер мен топтар арасындаы арым-атынас жне байланыс жасауды трлі формаларыны жиынтыы.

лтаралы келісім – лтаралы процестер трі, трлі лттарды зара тсіністік, зара сыйласты, зара сенім жне зара арым-атынаса ол жеткізуі, халытар бірлігі.

Патриотты трбие – скеле рпаты бойында Отанына деген сйіспеншілік, туан елін орау жне оны мддесі жолында зін рбан ету сезімін алыптастыру.

Отан – рбір адам шін тадыр сыйлаан, ата-бабадан жеткен жалыз, бірегей, з халыны рухани байлыымен жне оны ткен тарихымен байланыстыратын туан жер.

Тааттылы – лттарды баса дниетанымына, мір сру салтына, мінезлына жне дстрлеріне, діни сеніміне тзімділік.

ндылытар – ттас аланда айырымдылы, ділеттілік, патриотизм туралы тсінікті кпшілік адамдар птайтын жне олдайтын, тла, леуметтік ауымдасты, оам шін оамды-маызды, материалды, леуметтік нысандар.

орытынды Мемлекет басшысыны бастамасы бойынша жарияланан Ассамблея жылы бізді Отанымыз – азастанны табыса ол жеткізуі жне ркендеуі шін халытар бірлігі, тратылы, бейбітшілік пен келісімні мызымас саясаты белгісіні астында туде.

Жыл сайын тетін 1 ыркйек Білім кнінде малімдер балалар мен оушы жастарды з Отаны – Туелсіз азастан Республикасын сюді, оны лайыты азаматтары болуды, оамда келісім мен тратылыты сатау мтылысын йретуі тиіс. азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты ебектері мен баяндамаларын зерделеуге ерекше мн берілу ажет.

Республикалы бейбітшілік жне келісім сабаында:

азастанды біртектілікті одан рі ныайту ажет. Ол азаматты аидатына негізделуі тиіс. Барлы азамат ытарды бірдей клемін пайдалануы, жауапкершілікті бірдей жгін ктеруі жне тедей ммкіндікке олжетімділікке ие болуы керек;

бкілазастанды біртектілікті, болашаы бірттас лтты кілті бкілазастанды мдениет болып табылады;

азастанды лтты рухты басты кзі – орта рухани-адамгершілік ндылытар негізіндегі халы бірлігі;

скеле рпаты патриотты трбиелеуге ерекше назар аударуымыз керек. Бан білім беру жйесіні, трбиені, мдениетті, БА-ты, этномдени бірлестіктерді барлы кш-жігері баытталатын болуы тиіс;

кез келген лт-мемлекет – бл оны бірегей мемлекеттік тілі. аза тілін дамыту зіні тарихында ешашан осындай ауым мен арынды білген емес.

Бгінде аншама аза еместер аза тілін біледі! Мемлекет азастандытарды барлы этносты топтарыны тілдерін дамытуа аморлы крсетіп келеді. Елімізде штырлы тіл енгізу арынын рістетудеміз. азастандытарды 20 пайызы азірді зінде аылшын тілін мегерген. ш тілді білу – жаанды мірге жолдама алу деген сз.

Елде жргізіліп жатан леуметтік жаару мен жаа индустриалдыинновациялы экономика жне ірді дамытуды «лт жоспары – Мемлекет басшысы Н.. Назарбаевты бес институционалды реформасын жзеге асыруды 100 наты адамы» контексі бойынша материалды сабата пайдалану тиімді.

Сабаты мазмны рухани-адамгершілік асиеттері дамыан жне ел тадыры шін жауапкершілік сезімі бар, ынтыматасты пен мдениетаралы зара рекетке абілетті, «азастан 2050» Мгілік Ел стратегиясыны басты масатына ол жеткізуге белсенді атысатын тла алыптастыруа баытталуы тиіс.

Пайдаланылан дебиеттер

1 азастан Республикасыны Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда республикалы референдумда абылданан. 2011. 02. 02. берілген згертулер мен толытыруларымен).

2 азастан Республикасыны Заы «азастан халы Ассамблеясы туралы». 2008 жылы 20 азан – №70-IV.

3 азастан Республикасыны Президенті Н. Назарбаевты «азастан жолы - 2050: «Бір масат, бір мдде, бір болаша» азастан халына Жолдауы. Ресми мтін. – Астана. – 2014. – 17 атар.

4 азастан Республикасы Президенті Н.. Назарбаевты халыа Жолдауы «Нрлы жол – болашаа бастар жол». – Астана, – 2014. – 11 араша.

5 азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты Туелсіздік кніне арналан салтанатты жиындаы сзі. «азастан Республикасыны Туелсіздігі – Мгілік Елді лы тарихы». – Астана. – 2014. – 15 желтосан.

6 азастан Республикасыны Президенті, «Нр Отан» партиясыны Траасы Н.. Назарбаевты партияны XVI съезінде сйлеген сзі «Баршаа бірдей осы заманы мемлекет: Бес институционалды реформа». – Астана. – 2015. – 11 наурыз.

7 азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты азастан халы Ассамблеясыны ХХІІ сессиясында сйлеген сзі «Мгілік Ел: бір ел – бір тадыр». – Астана. – 2015. –23 суір.

8 лт жоспары – Мемлекет басшысы Н.. Назарбаевты бес институционалды реформасын жзеге асыруды 100 наты адамы. Астана.

2015.

9 Н.А. Назарбаев – основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия / Под общ. ред. Ж.А. Алиева. – Алматы: Жеті жары. 2005. – 212 с.

10 «Барлы білім беру йымдарында оытуды трбиелік рамдасын кшейту жніндегі лгілік кешенді жоспарды бекіту туралы» азастан Республикасы кіметіні 2012 жылы 29 маусымдаы № 873 аулысы.

11 Трбиені тжырымдамалы негіздері. азастан Республикасы білім жне ылым министріні 2015 жылы 22 суірдегі № 227 бйрыымен бекітілген.

12 Ассамблея тарихы – ел тратылыыны тарихы // Егемен азастан. – 2015. – 24 суір.

13 Н. Назарбаевты тиімді мемлекеттілігі – ХХІ асырды саяси эксклюзиві // Егемен азастан. – 2015. – 28 суір.

Мазмны

Кіріспе

1 оамды келісім мен лтты бірлікті азастанды моделі......... 4 2 Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім 5 сабаын ткізу бойынша дістемелік сыныстар дайындау.............

орытынды

Пайдаланылан дебиеттер

Введение

Основа основ нашего государства это мир и согласие, единство и стабильность.

На фоне социальных потрясений во многих странах мира и нарастающей глобальной нестабильности Казахстан развивается устойчиво и уверенно [1-13].

Выдающиеся инициативы Главы государства: «Стратегия-2050», новая индустриализация, «Нрлы жол», Пять институтициональных реформ, «Мгілік Ел», рассчитаны на многие годы вперед и запустить их способен только мощный всенародный механизм. Таковым может стать нация единого будущего. Только нация единого будущего, основанная на дальнейшем укреплении казахстанской идентичности и принципе гражданства, консолидирующие ценности на базе идеи «Мгілік Ел», развитие триединства языков, средний класс как основа казахстанской нации будут самым надежным фундаментом устойчивого и успешного государства.

«Мгілік Ел» это неиссякаемый источник энергии нашего единства.

«Мгілік Ел» это надежная духовная опора нашей Независимости, объединяющая всех казахстанцев.

«Мгілік Ел» это общенародная идея, показывающая историческую глубину казахстанской государственности.

«Мгілік Ел» это олицетворение любви к своей Отчизне, высокая степень казахстанского патриотизма, сила духа, верность Родине, преданность народу, гражданский долг.

В целях воспитания патриотизма и толерантности, духовно-нравственного формирования подрастающего поколения в условиях реализации общенациональной идеи «Мгілік Ел» рекомендуется провести Республиканский Урок мира и согласия, посвященный Дню знаний.

Задачи проведения Республиканского Урока мира и согласия:

1. Знакомство с основными положениями выступлений Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на XVI съезде партии «Нр-Отан»

«Современное государство для всех: Пять институциональных реформ» и на ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Мгілік Ел: одна страна, одна судьба».

2. Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся, казахстанского патриотизма, развитие толерантности и умения общаться в условиях межэтнической и межкультурной коммуникации.

3. Расширение кругозора, углубление знаний учащихся о достижениях и успехах современного Казахстана на примерах «Плана нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

1 Казахстанская модель общественного согласия и национальногоединства

Единство – это сила, которая способна преодолеть все трудности. Решая общие задачи, каждый улучшает собственную жизнь. Только у сплоченного народа есть уверенность в завтрашнем дне. Сильная единая нация – залог процветания в любых исторических условиях. При этом осознание принадлежности к преуспевающему государству породило солидарную ответственность каждого казахстанца за мир и стабильность.

В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нрлы жол – путь в будущее» особо подчеркнуто: «Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие – это живительный кислород».

По инициативе Лидера нации Н.А. Назарбаева в Казахстане сформирована уникальная, и до сих пор нигде не повторённая, модель единства народа.

Ассамблея народа Казахстана на протяжении двадцати лет выступает стержневым механизмом гармонизации общества, в котором воплощены идеи дружбы, толерантности и совместного развития культур и традиций всех казахстанских этносов.

Именно Ассамблея народа Казахстана инициировала всенародный референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан, 20-летие которой также отмечается в текущем году. За эти годы Ассамблея превратилась в конституционный орган с правом избирать депутатов Мажилиса Парламента РК. Был принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире и чрезвычайно важный для будущего нашей страны, потому что его нормы формируют основу нашей межнациональной политики.

Казахстанская модель получила самую высокую оценку всего международного сообщества. Была успешно презентована в ООН и переведена на 60 языков. Для всего мира она стала образцом общественной стабильности, примером сохранения и укрепления баланса интересов 100 этносов и 17 конфессий.

В Республике Казахстан действуют 88 школ, в которых обучение полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках.

В 108 школах языки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 специализированных лингвистических центров, где изучают языки 30-ти этносов.

На информационном поле активно работают более 35 этнических газет и журналов. Наиболее крупных 6 этнических республиканских газет работают при государственной поддержке. Газеты и журналы выпускаются на 11-ти языках, радиопередачи – на 8-ми, а телепередачи на 7-ми языках.

2 Методические рекомендации по проведению Республиканского Урока мира и согласия, посвященного Дню знаний

Оформление:

1. Государственная символика;

2. Стенд (слайд) «Мгілік Ел: бір ел – бір тадыр», «Мгілік Ел: одна страна – одна судьба» (фотографии с XXІІ-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана);

3. Стенды (слайды). Выдержки из Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нрлы жол – путь в будущее», из выступлений Главы государства на XVI съезде партии «Нр Отан»

«Современное государство для всех: Пять институциональных реформ» и на

XXІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана:

«Нас объединяют, во-первых, общая любовь к нашему общему дому – Казахстану. Во-вторых, общественное согласие по отношению к истории нашей древней земли и развитию языков. В-третьих, глубокая вера в настоящее и великое будущее нашего государства и ее граждан. Это и есть основа нашей Вечной Родины Мгілік Ел»;

«Консолидирующие ценности на базе идеи Мгілік Ел это гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна – страна толерантности»;

«Главный источник казахстанского национального духа – единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей»;

«... нам важно сделать казахстанцев ещё более сильными в духовном плане, едиными и ещё более толерантными»;

«История Ассамблеи – это история нашей стабильности».

Аудио-видеоматериалы с классической и казахской народной музыкой, песнями на патриотические темы; стихи о Родине и Астане; книги о достижениях современного Казахстана и др.

В рамках урока рекомендуется проведение следующих форм работ:

– 1-4 классах – урок-путешествие, урок-викторину, урок-соревнование, урок-игру, беседу, выставки, конкурсы рисунков, поделок, музыкальные мероприятия, фестивали, коллективные творческие дела, просмотр фильмов (слайдов, композиций);

– 5-9 классах – классный час, литературно-поэтическую композицию, пресс-конференцию, деловую игру, викторину, конкурс, соревнование, диспут, презентацию ученических проектов, эссе, фотовыставку, экскурсию, встречу с известными людьми разных национальностей и др.;

– 9-11 классах – классный час, ролевые игры, защиту ученических проектов, мозговой штурм, дискуссии, дебаты, политические уроки, тренинги, выпуск газеты устные журналы, встречу с представителями этнокультурных объединений, правоохранительных органов, учеными – политологами, юристами, историками и др.

Также рекомендуется:

уроки проводить с применением современных интерактивных форм обучения;

учитывать психолого-возрастные, личностные особенности, уровень подготовки обучающихся;

организовать прослушивание песен, просмотр видеофильмов на патриотическую тему;

использовать материалы из истории Казахстана, казахской литературы, кинематографии, публицистики и др.;

организовать встречи, «круглые столы», конференций, интернет-форумы в организациях образования по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия в обществе с участием государственных и общественных деятелей, представителей органов управления, депутатов Парламента РК и маслихатов, членов Ассамблеи народа Казахстана, малой и школьной ассамблеи народа Казахстана, ветеранов войны и труда и др.;

посещение этнокультурных объединений, музеев, мемориалов и др.

Основные понятия

Казахстанский патриотизм общее для всех жителей, населяющих многонациональный Казахстан интегральное чувство, основанное на глубоком уважении к традициям национальной культуры и духовности казахского народа и других этносов страны, внесших свой вклад в формирование общего для всех граждан достояния.

Межкультурная коммуникация совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам.

Межнациональное согласие вид межнациональных процессов, достижение взаимопонимания, взаимоуважения, взаимодоверия и взаимодействия различных национальностей, единство народов.

Патриотическое воспитание – формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине, защиты и самопожертвования в интересах Отечества.

Родина – единственная, уникальная для каждого человека родная земля, данная ему судьбой, доставшаяся от предков, связывающая с духовной культурой своего народа и его историческим прошлым.

Толерантность терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности.

Ценности – общественно-значимые для личности, социальной общности, общества в целом материальные, социальные объекты, одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм.

Заключение

Объявленный по инициативе Главы государства Год ассамблеи проходит под знаком незыблемости политики мира и согласия, стабильности, сплочения народа для достижения благополучия и процветания нашей Родины Республики Казахстан.

Проводимые ежегодно Дни знаний 1 сентября должны учить детей и учащуюся молодежь кніне любить свою Родину – независимую Республику Казахстан, стать ее достойными гражданами, стремиться к сохранению согласия и стабильности в обществе. Особое значение должно придаваться изучению трудов и выступлений Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева.

На Республиканском Уроке мира и согласия важно подчеркнуть, что:

необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она должна основываться на принципе гражданства. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям;

ключом к всеказахстанской идентичности, нации единого будущего является всеказахстанская культура;

главный источник казахстанского национального духа – единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей;

особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На это должны быть направлены общие усилия системы образования, воспитания, культуры, СМИ, этнокультурных объединений;

любая нация-государство – это её уникальный государственный язык.

Развитие казахского языка никогда в истории ещё не знало таких масштабов и темпа. При этом в Казахстане широко используется русский язык. Государство заботится о развитии языков всех этнических групп казахстанцев. В стране наращиваются темпы внедрения трёхъязычия. 20 процентов казахстанцев уже владеют английским языком. Знание трёх языков – это путёвка в глобальную жизнь.

Целесообразно использовать на Уроке материал по проводимой в стране социальной модернизации и новой индустриально-инновационной экономики и по развитию региона в контексте «Плана нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н.А. Назарбаева».

Содержание Урока должно быть направлено на формирование личности, обладающей развитыми духовно-нравственными качествами и чувством ответственности за судьбу страны, способной к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, активно участвующую в достижении главной цели Стратегии «Казахстан 2050» Мгілік Ел.

Список рекомендуемой литературы

1 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 февраля 2011г.).

2 Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 года №70-IV.

3 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, единые интересы, единое будущее». – Астана. – 2014. – 17 января.

4 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нрлы жол – путь в будущее». – Астана. – 2014. – 11 ноября.

5 Выступление Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан. – Астана.

– 2014. – 15 декабря.

6 Выступление Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Нр-Отан» Н.А. Назарбаева на XVI съезде партии «Современное государство для всех: Пять институциональных реформ». – Астана. – 2015. – 11 марта.

7 Выступление Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Мгілік Ел: одна страна – одна судьба». – Астана. – 2015. – 23 апреля.

8 План нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н.А. Назарбаева. Астана. – 2015.

9 Н.А. Назарбаев – основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия / Под общ. ред. Ж.А. Алиева. – Алматы: Жеті жары. – 2005. – 212 с.

10 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Типового комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях образования» от 29.06.2012 г. № 873.

11 Концептуальные основы воспитания. Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 227.

12 Магер Ю., Тулешева Г. Одна страна – одна судьба // Казахстанская правда. – 2015. – 24 апреля.

13 Эффективная государственность Н. Назарбаева – политический эксклюзив XXІ века // Казахстанская правда. – 2015. – 28 апреля.

–  –  –

Введение

Казахстанская модель общественного согласия и национального единства

Методические рекомендации по проведению Республиканского Урока мира и согласия, посвященного Дню знаний

Заключение

Список рекомендуемой литературы

Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаы

–  –  –

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі «Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы» РМК 010000, Астана., Орынбор кшесі 4, «Алтын Орда» БО, 15-абат Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия образования им. И. Алтынсарина 010000, г. Астана, ул. Орынбор, 4, БЦ «Алтын Орда» 15 этаж


Источник: http://metodichka.x-pdf.ru/15raznoe/112116-1-bilim-knine-arnalan-respublikali-beybitshilik-zhne-kelisim-sabai-distemelik-sinistar-respublikanskiy-urok-mira-sogl.php


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Білім кніне арналан республикалы бейбітшілік жне келісім сабаы Сценарий дня рождения близняшкам

Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Сценарий на день медицинских работников (день медика 2014, 15 июня)
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий М?алімдер к?ніне сценарий - Стаздар кніне арналан кеш сценарийі
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Сценарий классного часа quot;День медицинской сестры quot
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Медицина?ызметкерлеріні? к?ніне арнал? ан сценарий
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Сценарии медицинских праздников
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Медицинская вечеринка
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Cached
Медицина ?ызметкерлері к?ніне арнал?ан сценарий Raine: поздравительные открытки с победой на выставке собак
Вопросы и ответы - pensiaolim. org Как сделать простую открытку Мой Волшебный Блог » Настройки В подарок - Волшебные Блоги Ну, за удачу! Песни и тосты с Булдаковым читать Официальное поздравление (НЕ СТИХИ!) Петрозаводск Википедия Поздравления - Цветы - бесплатные открытки, скачать или отправить

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ